جایزه نقدی

در صورت همسان شدن چهار رقم آخر سریال تراکنش بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
جایزه روزانه

جایزه روزانه

امروز ششم مرداد برابر با بیست و هشتم ژوئیه در صورتی که چهار رقم آخر سریال تراکنش شما 0506 یا 0728 باشد، شما بدون قرعه کشی جایزه خواهید گرفت.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0
 • 5
 • 0
 • 6
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0
 • 7
 • 2
 • 8
تماس با ما

تماس با مدیریت سایت از ساعت 10 الی 22:

 • 0
 • 9
 • 3
 • 6
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 1

پیگیری مشکلات احتمالی در خرید:

 • 0
 • 2
 • 1
 • 8
 • 8
 • 0
 • 1
 • 9
 • 5
 • 7
 • 4
قرعه کشی روزانه

آخرین تراکنش های ثبت شده در سایت

تمامی تراکنش هایی که در این سایت انجام میشود در قرعه کشی دوره ای شرکت داده میشود، زمان انجام قرعه کشی به تعداد شرکت کنندگان بستگی دارد، جهت برگذاری سریعتر قرعه کشی دوستان خود را به خرید از این سایت دعوت نمایید

بسته اینترنت 0938 ### ## 02 1400/5/6 08:51
بسته اینترنت 0935 ### ## 21 1400/5/4 20:09
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/5/3 15:22
بسته اینترنت 0935 ### ## 84 1400/4/29 01:26
بسته اینترنت 0902 ### ## 72 1400/4/26 08:15
بسته اینترنت 0941 ### ## 97 1400/4/24 01:32
بسته اینترنت 0933 ### ## 41 1400/4/23 05:32
بسته اینترنت 0905 ### ## 05 1400/4/21 10:33
بسته اینترنت 0933 ### ## 92 1400/4/10 15:36
بسته اینترنت 0933 ### ## 92 1400/4/10 15:21
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/4/6 12:13
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/4/6 12:08
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/4/6 12:07
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/4/6 12:06
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/4/6 11:59
پرداخت قبض 0912 ### ## 95 1400/4/3 12:25
بسته اینترنت 0933 ### ## 56 1400/3/28 19:56
بسته اینترنت 0935 ### ## 84 1400/3/27 04:00
بسته اینترنت 0941 ### ## 41 1400/3/15 21:35
شارژ مستقیم 0992 ### ## 81 1400/3/8 17:42